ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קנח

ב"ה כ"ג שבט תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב עוד הפעם בהנוגע לשאלה לאיזה ישיבה יסע ללמוד, ושרוצה לנצל הזמן לראות היהדות הגדולה וכו'.

כבר כתבתי לו, לדעתי שיסע ללמוד בישיבת תומכי תמימים בברונא, ונוסף על שזהו ביכולתו מפני ההוצאות, הנה עוד זאת והוא העיקר שבכדי כמו שכותב הוא, לא לעזוב ח"ו את הדרך הישר, העצה לזה לא שיראה היהדות הגדולה אלא לקבל לתוכו מדה גדולה של יראת שמים וכמאמר המשנה מי שיראתו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת, ותקותי חזקה שבאם יסע לתומכי תמימים דברונא וילמוד שם בהתמדה ושקידה ויתנהג מתאים לסדרי הישיבה, יקבל פעולה האמורה.

בברכת אשר נותן התורה בורא העולם ומנהיגו ינחהו בדרך הטובה לפניו כאמור.

ובפרט בקשר עם יום הולדתו - ובטח נהג במנהגי יום זה - שתהי' שנת הצלחה אצלו בגו"ר.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'קנח

מנהגי יום זה: ראה גם לעיל אגרת ד'תתקמח, ובהנסמן בהערות שם.