ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קסא

ב"ה כ"ה שבט תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה צבי שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ב שבט.

הנה מוסגר בזה המענה שלי למר שערמאן שי' ובודאי ימצא האותיות המתאימות להסביר לו הענינים אם נצרך לכגון דא.

במ"ש אודות השתתפותו בענינים העממים (כנראה כוונתו של יהודים ולהבדיל אינם יהודים ביחד בשכונה)

הנה קשה לקבוע מסמרים בכגון דא, והנקודה היא שיש לשלול כל ענין שיתפרש כהסכם על התנועה של בראדערהוד באופן רחב או של בראדערהוד עם הרעפארמער וקאנסערוואטיווע ר"ל, אבל מובן שזהו באם ענין דתיות בזה הכוונה, במלות אחרות עם ב"כ התנועה של רעפארם וכו' משא"כ בהנוגע לאיש בתור פרטי בענין כללי של צדקה וכיו"ב שבזה ידועות הוראות רז"ל בכ"מ וגם מעשה בפועל של כמה גדולי ישראל החרדים לדבר ה' שמשתתפים ונפגשים אף שכמובן אין לחפש הזדמנויות כאלו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'קסא

מו"ה צבי שי': שוסטרמן, שיקגו. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'שכו, ובהנסמן בהערות שם.

*) ר"ח שער האהבה פ"ו קרוב לתחלתו. של"ה שער האותיות אות ל'. שם מס' תענית רד"ה מענין העבודה, שם פ' תרומה חלק תו"א. ועוד.