ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קסב

ב"ה כ"ו שבט תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מועש"ק מברכין אד"ר.

כבקשתו אזכירם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם, ובורא עולם ומנהיגו ינהגם בדרך הטובה לפניהם בעניני הסתדרותם הטובה הן בגשמיות והן ברוחניות.

ובודאי למותר לעוררו אשר הציווי דמעלין בקדש והודעת רז"ל כל המוסיף מוסיפין לו שייך הוא כמה פעמים ככה באנשים שיש להם השפעה בסביבתם וביחוד באנ"ש והתמימים שהם הנקראים נרות להאיר דוקא ולפום גמלא שיחנא, ומזמן כבר הי' צ"ל רישומו ניכר בחקיקה חיצונית ובחקיקה פנימיות בסביבתו אשר ב... בעניני הפצת תורת החסידות והנהגות החסידות ככל הדרוש, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, כיון שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו ואין מבקש אלא לפי כחן. וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.