ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קסג

ב"ה כ"ז שבט תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יצח' שי' הכהן

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מערב ר"ה לאילנות, בו מבשר טוב אודות ההתועדות דיום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע וההתעוררות שפעלה, ויהי רצון שתביא הזריעה ביום ההילולא לצמיחה ולפירות במשך כל ימי השנה הבע"ל ובהנוגע לפועל בחיי היום יומים וכדבר משנה המעשה הוא העיקר, וכיון שזכות הרבים תלוי בו ופעולות בתורה ומצות ובפרט דרבים דורשים בריאות הגוף וכמבואר ברמב"ם הלכות דיעות ריש פרק ד' בארוכה, הנה יה"ר שתתוסף בבריאות גופא שלו ושל זוגתו ויוכל להוסיף בפעולותיו הטובות ככל הדרוש מתאים לדרישת והכרח השעה.

בשאלתו למקום מאמר רז"ל בתוכם בתוך כאו"א, נמצא הוא בשל"ה ובכ"מ כמצויין בשולי הגליון*.

בברכה לבשו"ט מהפצת המעינות חוצה מתוך בריאות והרחבת הדעת.

נ. ב. בקשתו בענין שילוח תניא תתמלא ימים אלו.

ה'קסג

מו"ה יצחק: הוברמן, רעננה. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"א ג'תרס, ובהנסמן בהערות שם.

למקום מאמר רז"ל: המובא בריש ד"ה באתי לגני תש"י.

*) שו"ת מהרשד"ם חאו"ח שו"ת חת"ס הנ"ל. מנחת אלעזר ח"א סי"א (וש"נ לכמה ספרים המדיינים) ומסקנתו דמותר לשנות מאשכנז לספרד ואר"י, אבל לא להיפך. עיי"ש.