ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קסד

ב"ה ז"ך שבט תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיו"ד שבט, בו כותב אודות הקישוים שיש לו משכנו וכו'

והנה בכגון דא נוהגים לבקש אנשים בעלי השפעה היודעים פרטי המצב שישפיעו על הנ"ל ולמצוא אופן של פשרה ומילתא דשויא לתרווייהו, והרי סוף סוף כל בן אדם מקבל השפעה כשמוצאים המתאים בענין פלוני ובמצב פלוני.

והנה כיון שכותב במכתבו אשר מבאר הוא לעצמו הענין האמור שהוא כדי לזכך נשמתו וכו' מזה ג"כ מובן אף שפשוט הוא גם בלאו הכי, שכל מה שיוסיף הוא בתורה ומצותי' יתוסף בברכות השי"ת בהמצטרך לו אשר גם ענין האמור בכלל זה הוא ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בטח יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים וישמור עליהם עכ"פ מכאן ולהבא.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א