ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קסו

ב"ה כ"ח שבט תשי"ז

ברוקלין.

ועד לסידור התועדויות מלוה מלכה

ובראשם

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה

הכהן,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי בעתה הידיעה מארגון ועד זה, ואח"כ הידיעות תמידין כסדרן מסעודתא דדוד מלכא משיחא מדי מוצש"ק.

ויהי רצון שיהי' רושם סעודה זו ניכר במשך כל ימי השבוע הבא לאחר כך, ועל פי המדובר בהתועדות יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ע"פ דברי הבית יוסף או"ח סי' ש' מה דאיתא בסידורים, שמשם מובן גודל פעולת ענין זה על כל עניני ימות החול שלאחרי'.

ויהי רצון אשר, במכל שכן ממאמר רז"ל אכל בי עשרה שכינתא שריא, דאף שאינם מדברים בדברי תורה (ראה תניא אגרת הקדש סי' כ"ג) שכינתא שריא, פשיטא שההשראה גדולה ביותר כשנדברו יראי ה' איש אל רעהו בדברי תורה ודברי התעוררות ליראת שמים ולאהבת ה', ומינה מתברכין כל המשתתפים בההתועדות, הם וב"ב שיחיו, בהמצטרך להם.

ובפרט שהמתועדים בהתועדות בשמחה הם, וידוע מאמר הזהר אשר כשהאדם למטה קיימא בנהירו דאנפין מתתא כדין הכי נהירין לי' מעילא וכו' חדוה דבר נש משיך לגבי' חדוה אחרא עילאה (זהר תצוה קפ"ד ב'). ויהי רצון שילכו מחיל אל חיל עד זמן קיום היעוד בשמחה תצאו, בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

בברכת הצלחה,

מ. שניאורסאהן

מוסג"פ המחאה - השתתפותי בהוצאות הועד.

ה'קסו

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 525 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה משה: דובינסקי, ברוקלין. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ב תקמג.