ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קסז

ב"ה כ"ח שבט תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

ז"ע קבלתי הפ"נ שלו נוסף על הידיעות בטעלעפאן, ולפלא למרות זה שנדברנו זה כ"פ שאין כל יסוד למרה שחורה ח"ו, ואם על כאו"א דבני ישראל והחסידים ביחוד חל הציווי דעבדו את ה' בשמחה המודגש בתורת הבעש"ט ותל' ותלמידי תלמידיו, עאכו"כ משבט לוי הוא אשר ה' הוא נחלתו ונמצא באהלה של תורה ותפלה, ולכן פליאה האמורה גדולה כ"פ ככה, ויעוין ג"כ דברי הזהר הק' (תצוה קפ"ד ד') תא חזי כו' איהו קיימא בנהירו דאנפין מתתא כדין הכי נהירין לי' מעילא עיי"ש היטב.

ויה"ר שיוחקקו דברים אלה בזכרונו (עיין לקו"ת סוף פרשת קדושים ד"ה והדרת פני זקן) ויפעלו פעולתם בחיי היום יומים במילוי הציווי דבכל דרכיך דעהו, מתוך שמחה אמיתית ופנימיות.

המחכה לבשו"ט בכל האמור וחותם בברכת רפואה קרובה ורפואה שלימה.