ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קסח

ב"ה כ"ח שבט תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בו כותב שאינו יכול לקיים הכתוב במכתבי הקודמים מחמת רוב הטרדות וכו'.

הנה מובן ופשוט זה שעל האדם לעשות בתורה ומצות זהו טובת האדם וטובת כל אלה הקשורים אליו בקשרים משפחתים וכיו"ב, ומזה מובן גם כן שבאם נוסף על הענינים הצרכים ע"ד הרגיל נזקקים לברכות השי"ת נוספות לטורח נוסף וטרדה נוספת, העצה היעוצה לזה להרבות בעניני תורה ומצות ולא להיפך. שמזה מובנת השלילה בהחלטה של התחלת מכתבו.

ומובן גם כן, שאין בזה דרישה של מי שהוא לטובת אחרים אלא הוראה לפי דעתי במה יכול לתקן המצב העכשוי, וק"ל.

ובמה שכותב שראה באיזה ספר ענין סגולה וכיו"ב, הנה כלך מדרך זה של סגולות שלא כל האישים שוים בזה, ולא כל המקרים שוים זה לזה, ולא ביד כל אחד לכוון ולדעת ברור איך ומה, ובה בשעה הסגולה בדוקה ומנוסה היא עניני תורה ומצות ועל דרך מה שכתבתי במכתבי הקודמים. והרופא כל בשר ומפליא לעשות יאיר עיניו בכל האמור וישלח דברו לרפו"ק של אמו שתליט"א.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'קסח

ענין סגולה: לכתוב על קלף "קרע שטן".