ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קסט

ב"ה כ"ח שבט תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הרשימות של אנשי מעמד עם ההמחאה המצורפה וכיון שאינו כותב דבר מהנעשה אתו, בטח זהו סימן שהכל בסדר.

בטח שמע סיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שהוזכר איזה פעמים במשך ההתועדות, שהעוסק בצ"צ טוב ונכון גם בשביל הצרכי צבור שהקופה תשא בעול ההוצאות הקשורות עם עסק זה,

וכיון שזה כמה מזמן שעוסק במלאכת ענין המעמד באמונה, הנה ע"פ סיפור הנ"ל מהנכון וטוב וכנ"ל שהקופה תפריש שכר בטלה וכו' לערך חלק הרביעי מתחיל מרשימה זו ששלח, זאת אומרת מחדש טבת שנת תשטו"ב ומוסג"פ המחאה.

ויהי רצון אז איר זאלט דאס פארניצען געזונטערהייט און פרייליכערהייט אויף ענינים געזונטע און פרייליכע.

בברכת הצלחה מופלגה ולהסתדרות טובה בקרוב ממש.

נ. ב.

בודאי ניצל יום ההילולא דיו"ד שבט העבר בהנוגע לעצמו ובהנוגע למושפעיו, ויה"ר שיהי' רשומו ניכר במשך כל השנה הבע"ל.

ה'קסט

סיפור: ראה גם לעיל ח"ט אגרת ב'תתפט.