ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קעא

ב"ה כ"ט שבט תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א עוסק בצ"צ

מו"ה שמואל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק מתן תורה.

נעם לי לקרות בו אודות סיבובו בהרבה ישובים באה"ק ת"ו והיכולת שיש שם לעשות בהחזקת היהדות והפצתה.

ובמה שכותב אודות זירוז אנ"ש לפעולות בכגון דא, הנה זה מכבר באתי בכתובים עם אלו הנשמעים לקולי שיעשו ע"ד הנ"ל בכל אופנים האפשרים, ופשיטא שאין להתרשם אם אפילו בפעם הראשונה אין רואים הצלחה במאה אחוז, וכידוע הדגשת הבעש"ט והי' ראשיתך מצער (ועי"ז) ואחריתך ישגא מאד, ובפרט שאין אתנו יודע עד מה והאדם יראה לעינים ובה בשעה אפשר שההצלחה עוד יותר מאשר המשתדל שיער מראש אלא שאין הוא רואה אותה מכמה סיבות, ועיקר העיקרים בכל הנ"ל הוא אשר על כאו"א לעשות פעולתו עלי' נצטוה מבורא עולם ומנהיגו נותן התורה שבזה הוא ואהבת לרעך כמוך הוכח תוכיח את עמיתך וה' הטוב בעיניו יעשה, וכדמוכח ג"כ מדברי רז"ל אשר הוכח תוכיח הוא עד כדי (נזיפה וי"א עד כדי) הכאה וכו', ז. א. שעד שלא הוכה הכאה בפועל עליו להמשיך בהענין שהוכח תוכיח, ובפרט שהרי לא נחשדו בנ"י על הכאה ח"ו בכגון דא, ובלבד שידבר עמהם בדרכי תורתנו אשר כל דרכי' דרכי נועם וכל נתיבותי' שלום, ורואים ג"כ במוחש שבגישה כזו מצליחים שלא בערך מאשר ע"י גערה, נזיפה, מלבין פנים ברבים וכיו"ב.

בברכה אשר נזכה בתכ"י לזמן אז יקוים ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם בתוך כאו"א מישראל.

ה'קעא

מו"ה שמואל: הומינר, ירושלים.

הדגשת הבעש"ט: ראה גם לעיל ד'תתעד, ובהנסמן בהערות שם. ח"י ג'שסו.