ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קעב

[שבט תשי"ז]

...במש"כ - מאז - בזח"ב (קז, ב) בפי' "כ"ש שאר ב"נ" - דקאי על ההכרח לעשות תשובה, ולא על הבטחון שימחל - אין בזה ענין של מיהב פתיחא דפומא "לחייביא", טענה דסיוע בפיהם. וק"ל. ועייג"כ ע"ז ה, רע"א.

ה'קעב

האגרת היא אל מו"ה יהושע עלבוים, ונכתבו על גליון מכתבו מכ"ט טבת תשי"ז. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'תתקפג, ובהנסמן בהערות שם.