ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קעד

ב"ה אדר"ח אד"ר תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ז שבט, בו כותב שעוררו אותו על מה שנאמר בצוואת ר"י החסיד בענין הדירה וכו'.

והנה בענינים כגון אלו, כללות ההנהגה היא אשר מאן דלא קפיד לא קפדינן עמי', אבל כיון שכבר עוררו אותו אודות זה ושואל גם כאן, ובטח אין הדבר קשור בקישוים יותר מדי יש להשתדל לשנות הדירה.

במ"ש אודות השבר, יש לברר אצל מומחה אפשר תספיק לבישת חגורה מתאימה וכן לדעת הסיבה מה שנתעורר עוד הפעם ובהתאם לשתי הנקודות אלו יחליט והשי"ת יצליחו.

בטח שומר שלשת השיעורים בחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'קעד

בענין הדירה: שלא יגורו ב' אחים נשואים תחת גג אחד.