ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קעז

ב"ה אדר"ח אד"ר תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה זאב שי'

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק נעם לי לקבל מכתבו מיום הרביעי פרשת מתן תורה בו כותב פרטים מביקורו במוסדות חב"ד והשקפתו על עניניהם, ונעם לי לקרות במיוחד אודות התיקונים שכבר עלה בידו לתקן, אשר בודאי עי"ז נתוסף בו מרץ כ"פ ככה להוסיף בהשתדלותו בזה והרי זכות הרבים מסייעת. ומהנכון הי' שגם יכניס בהשתדלותו את הענין דלעורר את אנ"ש על ההכרח הכי גדול להעשות פעילים בעניני חב"ד בפרט ובעניני יהדות בכלל, לא להסתפק להיות בבחי' מקבלים השפעה בזה, ופשיטא שלא להיות ח"ו באותה הדרגא עלי' כותב הרמב"ם עורו ישנים כו' מתרדמתכם (הל' תשובה פ"ג הלכה ד'). וכיון שהצליח בהשתדלות בשטחים אחרים תקותי שגם בזה תאיר ההצלחה פניו אליו, וכשיתרבו עוזריו בטח ימצא עוזרים גם בנקודה זו, זאת אומרת בגיוס אנ"ש לפעולות נמרצות ולפעולות מורחבות.

אף שאינו מזכיר אודות זוגתו תחי' תקותי אשר כמנהגו מאז לוקחת גם עתה חלק פעיל בפעולות האמורות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך הרחבת הדעת.

ה'קעז

מו"ה משה זאב שי': ירוסלבסקי, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תתקפד, ובהנסמן בהערות שם.