ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קעח

ב"ה ב' אד"ר תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לצערי הכי גדול הולכים ונמשכים התלונות על אופן התעסקותו במלאכת שמים הוא ענין החינוך... אף שידועים ומפורשים מאמרי רז"ל בהנוגע לחינוך תשב"ר, האחריות והזכות בזה, וענין נוסף בהנוגע לאנ"ש והתמימים ע"פ מ"ש רבנו הזקן בהלכות ת"ת סוף פרק ראשון דברים מבהילים ממש, אשר באמת רק הבטחת רז"ל שאינו מבקש אלא לפי כחן מניחה האפשרית לעסוק במלאכה זו הקדושה, ומזה מובן שאם לאחרי כל הנ"ל מתקבלים ידיעות אשר תמים אינו מתיחס בהרגש אחריות מלאה למלאכת שמים זו וניכר תיכף רישומו בכתתו לא יאומן כי יסופר...

המצפה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר