ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קעט

ב"ה ב' אד"ר תשי"ז

ברוקלין.

הנהלת ישיבת...

ה' עליהן יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתביהם (ב') מכ"א שבט והקודמים:

א) כבר כתבתי כ"פ, שתועלת הרבים דוחה תועלת היחיד, ומזה פשוט שלא כל אחד הרוצה להתקבל בישיבה צריך להתקבל, כיון שהנהגה פרועה ובפרט כזו שמזכירים במכתבם, שלמדו בכמה ישיבות ומכולם נשלחו הביתה מפאת זה, הרי זה היפך תועלת הרבים, ותמי' גם נתינת ספק בזה.

ב) במ"ש בהנוגע לתלמיד שכבר נמצא בכותלי הישיבה ולומד שם משך זמן, מובן שאינו דומה להנ"ל, ובפרט כשיש מקום לחשוש שיתפוס זה כדחי' בשתי ידים, אבל פשוט שדם בזה, סו"ס - יחיד ורבים, רבים קודמין, אלא שאין מקום להתחיל בזה, וצריך להקדים באמצעים אחרים ולא להתחיל בגירוש כליל וכו', והרי כמה דרכים בכגון דא באם ישנה שימת לב תמידית להנהגות התלמידים, שבמילא בכמה ענינים מקדימים את הרעה בעוד מועד, וק"ל.

ג) בהנוגע לתלמידים פרטים, מובן שבזה צריכים חברי ההנהלה לדון על אתר, כי בכל פרט ופרט ישנם ענינים מיוחדים שיכולים להשפיע על ההחלטה בהנוגע להנהגה עמו

ד) במ"ש אודות הרה"ח... לפלא היתה בעיני גם הקס"ד - הצעתם שילמוד עם כתה של תלמידים ספרדים צעירים, אף שידוע הקושי שיש בתלמידים כגון אלו, הוא ענין המשמעת במובנה היותר פשוטה, הדורשת בריאות-גוף חזקה של המורה והעדר התרגשות כ"כ וכו'. ומזה מובן ג"כ שאף שהבטיח שלא ידרוש הוא פיצויים, וכנראה שנאחזו (אנגעכאפט) בזה ורוצים לפוטרו וגם בלא פיצויים, אין נראה לי הענין כלל, והרי פיצויים - הם לא בשביל שהמורה דורש פיצויים אלא מפני שמגיע לו. ונוסף על האמור - צריך התבוננות וליצור אפשריות לנצלו בשדה החינוך של חב"ד כיון שמצומצמים הכחות ביותר וביותר, והרי כבר עובד בשטח זה כמה שנים.

...ועוד הפעם הנני מדגיש ביותר וביותר:

ט) שבאם היו מתענינים במצבם של התלמידים ובהנהגתם כדבעי למהוי, לא רק בעת שיושבים בשיעורי הישיבה אלא גם בשעות שנמצאים לרשותם, לדעת במה הם עוסקים, עם מי נפגשים, הנהגתם ודבורם וכו' - פשוט הדבר שכמה תופעות לא הי' להם מקום, ותמורת זה שבכל מכתב המתקבל מודיעים שהמצב הרוחני של התלמידים הולך ומתדרדר היו יכולים לבשר שלא רק עומד על עמדו אלא שגם משתפר. וחוששני שגם עתה הרי כמה ענינים הם בגדר דקדירה דבי שותפי, וכל אחד מוצא הסברה שאין זה מענינו, והוא את חובתו כבר עשה בשעות המיוחדות לו, ובינתים מצב הענינים הוא בכיוון הנ"ל.

המצפה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ה'קעט

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ב ע' 379 שם ע' 408 והושלמה ע"פ צילום האגרת.