ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קפ

ב"ה, ב' אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובמ"ש בענין הבריאות, כמדומה כבר העירותי באחד ממכתבי במרז"ל הידוע אשר קדוש והבדלה נוגעים במאד למאור עיניו של אדם, ומלשון רז"ל בכגון דא "מאור עיניו" מובן ג"כ שמאור שבתורה זאת אומרת פנימיות התורה ועניני' נוגעים וסגולה מיוחדת להם ג"כ למאור שבאדם, וק"ל. ויהי רצון שיבשר טוב בהנ"ל וכן בענינים הכללים בטוב הנראה והנגלה.

בברכה - המחכה לבשו"ט.

ה'קפ

קדוש והבדלה: ראה גם לעיל אגרת ד'תתפ, ובהנסמן בהערות שם.