ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קפג

ב"ה, ה' אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אלכסנדר סענדר שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו משילהי שבט בצירוף עם המחברות חידושיו בש"ס, ושאמרו לו שכדאי להדפיס לטובת לומדי הדף יומי וכו'.

והנה יש להתייעץ בזה עם אותם היודעים אופן לימוד זה שבהתאם לזה יוכל להחליט ע"ד הנ"ל. ואף שבטח גם בזה חילוקים ישנם בכ"ז ישנו הצד השוה בשיעור זה, כיון שמוגבל הוא, לימוד הדף גמרא ליום דף גמרא ליום, הגבלות למעלה והגבלות גם למטה, שמזה ג"כ הוראות לאופן החידושים והביאורים המתאימים ללימוד כזה.

ויה"ר שמתוך הרחבת הדעת ובריאות הנכונה יוסיף חיילים להגדיל תורה ולהאדירה, לימוד הנגלה ולימוד החסידות, ובאופן דללמוד ע"מ לעשות, שגם זה תנאי הן בלימוד הנגלה והן בלימוד החסידות שהרי נשיאנו הק' דורשים שמכל ענין יהי' בכן.

בברכה.

ה'קפג

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 365 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה אלכסנדר סענדר: יודאסין, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תתב, ובהנסמן בהערות שם.

חידושיו בש"ס: נדפסו לאח"ז בשם "תומכי תמימים" (אה"ק תשכ"ד).