ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קפד

ב"ה, ה' אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה זמן רב ביותר שלא נתקבלו ממנו כל ידיעות, והוא מעת מכתבו משילהי טבת אשר גם הוא בא לאחרי הפסק הארוך.

ובמ"ש אודות המגרעות בעבודת איזה מורים, ושזה אינו משפיע לטוב על אופן לימודם עם התלמידים וכו'.

הנה רואים במוחש בכגון דא, אשר כשמדברים עם המורה בדרכי נועם פעם אחר פעם סו"ס מצליחים בזה, ובפרט שהרי כל המורים-ות בודאי יראים וחרדים לדבר ה', וכשמסבירים הענין דעושה מלאכת ה' ע"פ המבואר בש"ס ופוסקים ומהם בהלכות ת"ת לרבנו הזקן סוף פרק א', בודאי יעשה כל זה שינוי לטוב, ושינוי הנוגע במעשה בפועל.

נהניתי במ"ש שהצליח בפתיחת המסעדה, ואשר עלה בידו גם להגדיל מספר הארוחות, ואחכה להמשך בשורותיו הטובות בזה, והרי גדולה לגימה שמקרבת, ובפרט שבכגון דא זמן האכילה יש לנצלו לחינוך במנהגי ודיני ישראל בהלכות דרך ארץ וכו' וכו'.

בודאי ינצלו ימי הפורים הבע"ל לחיזוק הקשרים שבין התלמדים-ות מורים-ות, ועוד וגם זה עיקר הוא עם ההורים של התלמידים תלמידות, שנוסף על זה שנוגע זה לחינוך התלמידים-ות, הרי גם הענין מצ"ע כהשפעה על ההורים נעלה הוא ביותר וגם זה עבודת חינוך היא ונקראת מלאכת ה' עם כל הזכות והאחריות הקשורים בזה וגודל השכר אשר אין די באר.

הפ"נ נתקבל.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבשו"ט בכל האמור.