ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קפה

ב"ה, ו' אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הראשון, בו כותב ראשי פרקים מדברי ימי חייו, ומסיים בשאלה לחוות דעתי בהנוגע להסתדרותו בעתיד.

ומשתי האפשריות אודותן כותב, הנה כיון שלמד כמה זמן בישיבה ובזה גם משך זמן לימוד ע"מ לקבל היתר הוראה, מהנכון שימשיך בלימוד זה עכ"פ עד שיקבל סמיכה, ובמה שמסתפק אם היכולת בידו להיות רב וכו', הנה כיון שמספר הקהלות הצריכים לרבנים יראי שמים הולך וגדול - גם החלש יאמר גבור אני וגו', ובפרט שקרוב לומר אשר החששות שלו בכשרונותיו בהנ"ל אינן מבוססות, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, שאם נצרך לאיזה השלמה להשפעה על הזולת וכיו"ב בכדי להצליח במשרת רב וכו' גם זה יבוא...

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ. ב. בטח יודע ושומר שלשת השיעורים בחומש תהלים ותניא הידועים, ועכ"פ ישמור אותם מכאן ולהבא.