ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קפז

ב"ה, ו' אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הראשון.

כבקשתו אזכירו ואת זוגתו שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבם לטובה ולזחו"ק.

וע"פ המבואר בכ"מ, מובן שככל שיוסיף בהשפעה בסביבתו בהפצת היהדות והחזקתה, שע"ז אמרו רז"ל מאי פרי מצות, וכל המלמד את בן חבירו תורה כו' כאילו ילדו, הנה במדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה השכר הוא בזחו"ק ולקיום ושננתם לבניך כפשוטו נוסף על הפירוש אלו התלמידים, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ובפרט שבטח נמצאים בלאס אנדזעלעס מספר יהודים שומרי תומ"צ שיוכלו להשתתף ולסייע בעבודתו בהנ"ל.

בטח נפגש עם הרה"ח כו' רייטשיק שי', ומהנכון שיקבעו יחד לימוד בתורת החסידות, והשי"ת יצליחו.

בברכה לבשו"ט.