ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קפח

ב"ה, ז' אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב יעקב שי'

שלום וברכה!

במענה על שני מכתביו מכ"ו וכ"ח שבט, בם כותב אודות ההצעות השונות אשר קבל מאנשי פארטא אלערגא ועסקני'.

והנה ענין בית הספר שלומדים בו כמה מאות ילדים והמנהל הוא כפי כתבו אינו שומר תומ"צ וכו'.

לדעתי לע"ע אין כדאי שיכנס לשם בתור מקבל מהמנהל כי אז רחוק מאד שיוכל לשנות הענינים לע"ע, ויש מקום לחשש שישתמשו בו בתור הכשר על כל הנהגות בית הספר. משא"כ אם עסקו יהי' ענין אחר אלא שישפיע להיטיב ככל מה דאפשר בעניני ביה"ס ולא יהי' תלוי בהם בעניני פרנסתו, בודאי ישמעו יותר לרצונו ולהוראותיו ולא יוכלו להכשיר כל הנהגתם ולאמר שזהו בהסכמתו, שהרי לא יהי' מהאנשים האחראים לעניני הביה"ס, אין הנ"ל שולל אשר לעתים קבועים ילמוד בביה"ס לימוד דתי, ובלבד שיהי' באופן שלא יהי' מקום לחשש הכשר כלל, ואם יש להזהר מזה אדרבה, נכון הענין כיון שעי"ז ידע במה שנעשה שם ויותר יוכרחו להשמע להוראתו, ועוד לאחר שיראו שיוצא ונכנס בביה"ס בכ"ז אינו מקפח פרנסתם וכבודם וכו' גם זה יועיל להגדלת השפעתו שם...

ה'קפח

הרב יעקב שי': בעגון, פארטא אלערגא.