ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קפט

ב"ה, ז' אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

הנהלת תלמוד תורה בית יוסף

ישיבת ליובאוויטש בטרארנטא

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבם מיום שהוכפל בו כי טוב, בו כותבים אודות התחלת עבודתם בקדש בשטחים השונים וגם ראשי פרקים מתכנית עבודתם בעתיד הקרוב, ובודאי אף שלא נזכר זה בפירוש במכתבם מקוי עבודתם הוא השתדלות להמשיך עוד תלמידים, אף שאפשר יש בזה קישויים כיון שעתה באמצע זמן הלימודים, בכל זה ראינו הנסיון מארצוה"ב, ובטח גם בטרנטה כן הוא המצב, שתמיד ישנם כאלו שמכמה סיבות רוצים וגם יכולים להחליף מקום לימודם אפילו באמצע הזמן של הלימודים אף שלא רבים הם, הרי המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ובימינו אלה חינוך בבי"ס על טהרת הקדש אין זה ענין של הוספת ידיעות בתורה ועניני' אלא שבזה תלוי כל השייכות של המחונך ליהדות בכלל אם לטוב וכראוי או וכו'.

הוריתי להנהלת המל"ח - מרכז לעניני חינוך - אשר ישלחו בתור מתנה להספרי' אשר על יד המוסד, מספר ספרים מהוצאתם, ובטח ישנו ת"י הקטלוג של הוצאת קה"ת, ומהנכון שיכתבו להמל"ח איזה ספרים ביחוד מתאימים לגיל התלמידים וידיעותיהם.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש הצלחה מופלגה מתאים לדרישת וגם הכרח השעה לתוספת אומץ וכחות עצומים בחינוך בני ישראל על טהרת הקדש ברוח ישראל סבא.

המחכה לבשו"ט בכל האמור.