ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קצב

[יו"ד אד"ר, תשי"ז]

... ת"ח על כתבו עכ"פ ראשי פרקים מהתעסקותו בצ"צ ובנקודה הפנימית הפצת המעינות חוצה. ובודאי לא יסתפק בהנעשה עד עתה, והרי ציווי התורה היא מעלין בקדש, וציווי התורה ה"ז נתינת כח (נוסף על הכחות הבאים בתולדה והנפש האלקית), אלא שעל האדם לנצלם ככל הדרוש. ושכר התעסקותו בזה אין די באר. ועיקר השכר הוא - כמאמר המשנה - שכר מצוה מצוה, זאת אומרת תוספת הצלחה ופעולות חדשות...

ה'קצב

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 254.