ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קצג

ב"ה, יו"ד אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המהיר מכ"ט שבט עם המוסגר בו, בו כותב אודות מצב בריאות אמם שתליט"א.

וכיון ההנהגה של הד"ר הצמחוני, הצליחה בהנוגע לאמם - מהנכון שיודיעו לו מהטפולים בזמן האחרון הבחינות של הד"ר וכו' (המוחזרים בזה), ויעשו כהוראתו בהנוגע להבא, ובפרט כפי שכתבו הרופא המטפל עם אמו עתה - אומר שהדיעטא של הצמחוני מתאימה היא. ואם אפשר לעשות התיעצות של שני הרופאים מה טוב, אבל באם אי אפשר יש לסמוך על חוות דעת הרופא הצמחוני.

בברכה לבשו"ט בהנ"ל וכן בענינים הכללים, וביחוד בהנוגע לפעולות צעירי אגו"ח והפעולות עם חבירו מלפנים. תקותי שעומד בקשר גם עם אלו שהכירם בימי י"ט כסלו העבר ושלפניו ושלאחריו.

ה'קצג

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 458 והושלמה ע"פ העתקה.