ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קצד

ב"ה, יו"ד אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מעש"ק תרומה ושלפניו, וכבקשתו אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להטבת בריאותו ולבשו"ט בכל הענינים אודותם כותב.

ומ"ש שלע"ע לא הציעו לו עבודה, - מובן שככל עניני פרנסה, הנה ע"פ המבואר בקונטרס ומעין, צריך לעשות כלי. ואין זה דרך לחכות עד שיציעו הם, אלא שצריך לבוא בהצעות מצדו וכו', ובפרט שהרי לו נוגע הענין יותר, וע"פ סיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם זקנו אדמו"ר מהר"ש - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שבענין שנוגע לאמיתתו, מגיעים לעומק השכל וסברות רחבות ולהמצאות נפלאות. והשי"ת יצליחו מתוך בריאות הנכונה והרחבת הדעת להתעסק בהפצת המעינות חוצה.

בברכה לבשו"ט בענינים הכללים ובעניניו הפרטים,

מ. שניאורסאהן

ה'קצד

וע"פ סיפור: ראה "היום יום" ט' אלול.