ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קצה

ב"ה, י"א אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יעקב יוסף שי' שו"ב

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מד' אדר.

הנה פשיטא אשר דברי בהנוגע להפרשת מעשר לא באו אלא להוסיף ולא ח"ו לתת מגרעות בקדש, ומזה מובן, אשר הנתינות שהתרימו עד עתה למוסדות שונים, אין לגרוע מהם גם להבא, ואדרבה, ובזה נכללים גם מוסדות חב"ד, כי הנכנס לקופת רבנו ממנה לוקחים לכמה ענינים ולא תמיד יתאים להנתינות שהיו המוסדות מקבלים מלפני זה מאיש פלוני, וק"ל, ומי שביכולתו יכול להפריש נוסף על הנ"ל מעשר לקופת רבנו, ומי שאין ביכולתו יוכל להכניס תרומתו האמורות בחשבון המעשר ואת החסר להכניס לקופת רבנו.

ובודאי לדכוותי' למותר להעיר על מאמר רז"ל הידוע, שאין לדקדק בצדקה ומעשר האמור בצדקה יש להוסיף עליו איזה סכום, ויש מקום לומר שעי"ז מרויחים עוד ענין, שאין חל אז ע"ז גדר נדר, כיון שלא תמיד מספר האחוזים שוה, משא"כ כשמדקדקים על המעשר.

במ"ש אודות לימוד דא"ח, לא כל האנשים שוים בזה, אף שבכלל הצד השוה שכל המרבה ה"ז משובח, ולא עוד, אלא שעי"ז נראית גם כן הצלחה בזמן, וההבנה באה לו בקלות יותר מאשר בתחלה, וכן צד השוה בכל אחד שצ"ל לימוד למיגרס ולימוד לעיונא, והלימוד לעיונא במקום שלבו חפץ ע"פ מאמר רז"ל הידוע...

בברכת מזל טוב ולבשו"ט.

ה'קצה

מו"ה יעקב יוסף: רסקין, ראשון לציון. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תרפד. ח"ה א'תסה.

בהנוגע להפרשת מעשר: לקופת רבנו. ראה גם לקמן אגרת ה'רכט.