ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קצו

ב"ה, י"א אד"ר, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר יצחק שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מז' בשבט שנתאחר דרך הילוכו, ובינתיים בטח קבל מכתבי מענה על מכתבו הקודם. ואחכה לבשורות טובות בענינים אשר בו.

מה שכותב בהנוגע לסמינריון שלו והשקו"ט אחר הרצאתו וכו'.

הנה כבר מלתי אמורה, אשר בכל הזמנים ובפרט בתקופה זו, מעלת בני הנוער היא שאין דעתם נוחה מפשרות ואין גורסים דרך זו. ואפילו אלה מהם שאורח חייהם פשרה הוא, אף על פי כן רוצים שישמיעום שיטה מוחלטת ועוקבת. ובטח גם הנוער באה"ק ת"ו יש לו תכונה זו, ואדרבה עוד ביתר תוקף. ולכן כאן המקום להודיעם הענינים כמו שהם לאמתתם בהנוגע ליהדות, אורח חיים דישראל סבא וכיו"ב. ולכל היותר אפשר להוסיף לאחר זה, שאין שלימות בבריאה, ולכן אין מקום לנפילת רוח, ועל אחת כמה וכמה ליאוש, אפילו אם אין מוצאים לע"ע די אומץ רוח לקבל השיטה בשלמותה ומכש"כ להתנהג בפועל מתאים לשיטה זו. אבל יש להכיר את האמת לאמתתו ובכל אופן להתחיל בהנהגה בפועל באותם הענינים והשטחים שבהם כבר מוכן התלמיד והשומע, ולהוסיף מזמן לזמן ככל האפשרי. ודבר המשנה "מצוה גוררת מצוה" מובן הוא גם בשכל ונראה במוחש, ומסביר עוד יותר הגישה הנ"ל.

נעם לי לקרא במכתבו בסיומו אשר עבר על החומר של השיחות לנוער, ובטח גם להבא יעזור להם כפי האפשרי, ובודאי לא רק בתיקון הסגנון.

במה שהעיר בענין המבואר בד"ה מים רבים, ובהנוגע לאומות העולם אשר לא נצטוו על השיתוף, ואם אפשר לומר באומות העולם לגבי הע' שרים שלהם שהוא על דרך השותפות של אב ואם.

לדעתי אי אפשר לומר כן כלל. כי אף שאין אומות העולם מצווים באיסור השתוף, אבל ודאי שלא נצטוו לשתף ח"ו והרי בהנוגע לאב ואם נצטוינו על כבודם ויראתם.

והטעם לזה ג"כ מובן, כי הע' שרים אינם בעלי בחירה כמו שאר המלאכים (ראה תניא ריש פ' ל"ט ולקו"ת אמור לח, ב), אלא שכיון שסו"ס ההשפעה לאומות העולם יורדת דרך הע' שרים, הרי זה נותן מקום ביותר לטעות ולא נצטוו להזהר מטעות זו (עיין פרש"י דברים ד, יט).

כבקשתו אזכירו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לבריאות הגוף, וכבר נודע פס"ד תורתנו תורת חיים, ובל' המורה הגדול (רמב"ם הל' דעות ריש פ' ד') - היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא.

ה'קצו

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 554 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מר יצחק: דמיאל. אגרות נוספת אליו - לעיל ה'צב, ובהנסמן בהערות שם.

מפשרות: ראה גם לעיל אגרת ד'תתיח, ובהנסמן בהערות שם.

לא נצטוו על השיתוף: ראה לעיל ח"ז אגרת ב'ט.