ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קצח

ב"ה, י"א אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

מרת מרים תחי'

ברכה ושלום!

אין ענטפער אויף אייער בריף פון כ"ז [שבט], אין וועלכען איר שרייבט אז ליידער קומען נאר א טייל פון די חברות צום לערנען אין דער גרופע וועלכע איר פירט אן.

איינע פון די עצות צו פארריכטען דאס, איז דורך אריינציעהן די חבירות אין דער ארבטע, ד. ה. ניט נאר אז זיי זאלען קומען הערען, נאר אויך אז זיי זאלען זיך באטייליגען אין דער ארבעט, זעלבסט דורך דעם וואס עס זאל זיין דיסקוסיעס, פראגעס און ענטפערס, און פון צייט צו צייט זאל יעדע פון די חבירות געבען א ערקלערנוג און אפשאצונג אין די ענינים וואס מען לערנט דורך א צוגרייטונג צו דעם פון פריער, אריינציהען זיי מער אין דער ארבעט קען אויך זיין דורך ארויסגעבען א ביולעטין וואו יעדערע זאל נעמען א פאסענדען איינטייל.

זיכער האט איר אויך לימודים פאר זיך אליין אלס זוגאב צו דעם וואס איר לערנט פאר דער גרופע, און אויך דאס וואלט געווען גלייך אז עס זאל זיין אין א חברותא פון אייניגע פרויען.

בברכת הצלחה ולבשו"ט בכל האמור.

ה'קצח

מרת מרים תחי': גורדון, וואוסטער.