ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קצט

ב"ה, י"ב אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ד' אד"ר.

בעת רצון אזכיר את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם מתאים לכתבו, ובודאי כשיהי' לו בשו"ט בזה לא ימנע הטוב מלהודיעני, והרי זהו אחד מפרטי המצוה היסודית ואהבת לרעך כמוך, לגרום שמחה לאיש הישראלי, אשר אם בכל התקופות נשתוקקו לזה, עאכו"כ בתקופתנו זו רבת התלאות, ורבת היגון, שכל ענין של טוב ושמחה יקר ביותר.

במה שכותב אודות בנו... שי', - מהנכון הי' שיהי' זהיר בהנחת תפילין בכל יום חול, ושהתפילין יהיו בדוקים כשרים לכל פרטיהם, הפרשיות הבתים והרצועות ואופן קשירתן, וכיון שענין התפילין הוא לשעבד הלב והמוח שהן השכל והן הרגש מתאימים יהיו לרצון מצוה המצות ובורא העולם (ראה תניא ריש פרק מ"א). בטוחני שזה יביא שינוי לטוב במחשבת בנו ורגש שלו, ויצליח אז הטפול בדרך הטבע ע"י רופא מומחה במקצוע זה.

ובודאי למותר להאריך לדכוותי' אשר כיון שהשגחה העליונה העמידתו בעבודה בשטח החינוך בתור מנהל בית ספר, הנה ככל שירבה בהשתדלות לקרב לבן של התלמידים לאבינו שבשמים שיהיו תמימים עם הוי' אלקינו בריאים בנפשם, הנה במדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה, יתוסף בבריאות בנו ויו"ח הוא.

בברכת הצלחה להעמיד תלמידים ממלאים תפקידם בחיים כדברמשנה (סוף

קידושין) אני נבראתי לשמש את קוני ולבשו"ט בכל האמור.

המחכה לבשו"ט בהנ"ל.