ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'ר

ב"ה, י"ב אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה מרדכי אהרן

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' אד"ר, בו כותב אודות עתונים החילונים ואותם הגרועים עוד יותר שנדפסים בהם לא רק ענינים חילונים גרידא אלא גם ענינים האסורים, ואיך שיש להזהר מזה.

והנה המפורסמות אינן צריכות ראי', והרי פס"ד מפורש הוא בשו"ע האיסור לקרות בדברים האסורים, וכמדומה שלאחרונה נתפרסמו באה"ק ת"ו מכתבים וכרוזים בזה.

תקותי אשר כיון שכותב אלי בהנ"ל בודאי מתענין הוא בלימוד תורת החסידות, והתעניניות כפשוטו שיש לו קביעות עתים בלימוד תורת הבעש"ט תלמידיו ותלמידי תלמידיו, וזה מביא ג"כ לידי הנהגה מתאימה לתורת החסידות, וכמרז"ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אבל כיון שלכל דבר צריך סייעתא דשמיא ועאכו"כ לזכות לראות נועם ה' בפנימיות התורה, בטח ישפיע עכ"פ מכאן ולהבא בכל מקום שידו מגעת להפיץ לימוד זה, שבמדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה, יזכוהו לראות פרי טוב בעמלו בתורה ובפנימיות התורה, ויהי רצון שבקרוב יבשר טוב בכל האמור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ. ב.

בטח יודע מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בשלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים, ועכ"פ ישמור אותם מכאן ולהבא.

ה'ר

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 363 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה מרדכי אהרן: שיינברגר, ירושלילם. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ח ב'רפד.