ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רב

ב"ה, י"ב אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מז' אד"ר.

א) בשאלתו לפירוש הענין ללמוד בתור מקבל, - לפלא שמחפשים תמיד כוונות נסתרות ורמזים, בה בשעה שהפירוש כפשוטו ג"כ מספיק, והכוונה בהנ"ל הוא, שבאם לא הי' מקבל ענין ההשגחה, הרי בודאי שהי' לומד בתור מקבל, הרי גם לאחרי קבלתו המשרה האמורה, צריך לקבוע לימוד בתור מקבל, אף כי הקביעות תהי' בכמות קטנה יותר מפני עסקו בענין ההשגחה.

ב) במ"ש איך להתנהג עתה בענין האריכות בתפלה, כיון שענין ההשגחה עמוס עליו, - גם בזה פלא שאלתו, הלא הלכה פסוקה בהלכות ת"ת לרבנו הזקן סוף פרק א', אלא שמובן שיכול למלאות האריכות בהזמנים העומדים לרשותו באופן שלא יגע בענין הבריאות וההשגחה, או בזמן שיהי' ממלא מקום מתאים בהחלט...

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש מתוך בריאות הנכונה, גם בריאות הגוף כפשוטו, והרחבת הדעת.