ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רה

ב"ה, י"ד אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

מחות' הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהר"ש

שי' הכהן

וזוגתו היא ש"ב מרת דבורה לאה תחי'

שלום וברכה!

כיון שלא הזדמן להתראות ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אף ששואל הנני וגם מקבל הנני פ"ש מהנעשה אתם לעתים קרובות.

הנני מנצל הענין וההזדמנות דפורים קטן, שגם הוא והחדש שלו אדר ראשון נכנסים בציווי חז"ל משנכנס אדר מרבין בשמחה, ולאחל אשר השמחה תומשך מחדש וימים אלו על כל השנה כולה, ושמחה מתאימה לתורת הבעש"ט תורת החסידות, שמחת הנפש וגם שמחת הגוף, שמחה מענינים הרוחנים ושמחה מענינים הגשמים, שתבוא מתוך בריאות והרחבת הדעת אמיתית, ובצחות הלשון דהכתוב זה הקטן גדול יהי', הנה מפורים קטן זה, שגם שמחה קטנה עלי' נאמר שמחה פורץ גדר, יזכו כל בני ישראל וכאו"א מאתנו בכללם, לקיום היעוד, תשא את ראש בני ישראל להוציאם מן המיצר והגבול - אל המרחב בכל עניניהם.

בכבוד ובברכה.

ה'רה

מוהר"ש: מוה"ר שלמה הארנשטיין. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ח ב'שלו.