ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רו

ב"ה, י"ד אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

ע"י הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים ובעל מדות מו"ה יהודא צבי שי' פאגעלמאן, קבלתי מכתב מודיע מאת אשר קרה לו ומצב בריאותו.

ובעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להטבת הבריאות.

ובטוחני שכאשר יראה חסדי השי"ת בזה, בודאי יוסיף אומץ בעניני תורה ומצות, ולא רק בהנוגע לעצמו אלא גם בהשפעה בסביבתו בזה ככל הדרוש, ומובן ופשוט שלכל לראש הם הבני בית ובפרט הבנים, ובלשון המשנה ממצות הבן שעל האב הוא ללמדו תורה, ולמוד התורה הרי תכליתו לשמור ולעשות, ונקודה התיכונה כמה שכתוב ויצונו ה' לעשות את כל החוקים האלה ליראה את ה"א אף שישנו חילוק באופן הלימוד, כשהבן צעיר הוא בשנים או לאחרי כן, וכלשון רז"ל (קדושין ל, ע"א) עד דידך על צוארי דבריך, זהו רק בהנוגע לאופן הלימוד, אבל גם לאחרי כן מחויבים בזה, נוסף על המצוה דהוכח תוכיח, ואהבת לרעך כמוך, וק"ל.

וראה ראינו במוחש, אשר כשמשתדלים בזה פעם ושתים ושלש בדרכים

המתאימים, סוף סוף מצליחים, כי אין לך דבר העומד בפני הרצון, ובפרט כשהבן יש לו השפעה בסביבה מסוימת, אשר אז לימוד האמור נוגע לכמה מבני ישראל, ולכן אפילו יגיעה והשתדלות נוספות כדאיות הן.

והשם יתברך נותן התורה הרואה ללבב, יראה החלטתו בזה, ויגדיל זכותו למהר רפואתו.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל האמור.