ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רח

ב"ה, י"ד אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אלכסנדר סענדר שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מז' אד"ר, נעם לי לקרות בו מבקורו במעוז אביב, ותקותי אף כשהוכרח להפסיק בקורו עמד עמהם בקשורי מכתבים, ובפרט עתה יחזק השפעה שלו שם כיון שכבר הוטב מצב בריאותו...

במ"ש אודות סיפור המשפיע הרש"ג ע"ה במענה הצ"צ שלא להתפשט וכו', יש מקום שהוא הסיפור המובא בדרושי חתונה קונט' ב', יעויין שם לשון הצ"צ.

במ"ש בהתנהגות דיארצייט כשחל באמצע האבילות*, כפי ידיעתי נוהגים כהאומרים שמתנהגים כמו בכל יארצייט.

והשי"ת יברך את כאו"א בתוכ"י לבשר אך בשו"ט בטוב הנראה והנגלה, והענינים הבלתי רצוים יקוים בהם כענין חדשים אלו, ונהפוך הוא לשמחה וליום טוב.

בברכה.

ה'רח

מו"ה אלכסנדר סענדר: יודאסין, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תתב, ובהנסמן בהערות שם.

*) ראה שו"ת דודאי השדה סמ"ד. וילקוט יוסף יד. תורת מרדכי קסו. ילקוט דת ודין ע' נו.

סיפור: וענה לו הצ"צ דארף מען זיך ניט מתפשט זיין וועט ניט זיין איינג.

בדרושי חתונה: סה"מ קונטרסים ח"א יט, א. וראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'רצא.

בהתנהגות דיארצייט: בר"ח.