ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'ריב

ב"ה, י"ז אד"א, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

לכבוד הנהלת הרשת

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ביקר אותי... והיתה בינינו שיחה נעימה וידידותית בהנוגע לבתי ספר הרשת, ובפרט בהנוגע לנקודות דלהלן:

א) בשים לב לאופי המיוחד של בתי ספר הרשת, מכיר הוא, כמובן, אשר מינוי מורים ומורות צריך להיות בידי אנשי חב"ד. חלוקי הדיעות שהיו עד עכשיו והדרישות שדרש, כוונתם היתה רק שימנו מורים ומורות שיש להם גישה פדגוגית, וכמובן גם המינימום עכ"פ במקצועות ההוראה שלהם, שבלאו הכי הרי לא יוכלו למלא תפקידם בתור מורים ומחנכים.

ב) הדגשתי במיוחד אשר המעלה המכרעת במעלות וכשרונות המורה צריכה להיות - יראת שמים, וגם על זה הסכים.

ג) הוא התאונן, שהיו מקרים של שכירת מורים ומורות מבלי להודיע על דבר זה למשרדו, ורק נודע להם משינויים אלה לאחר זמן כשבקשו שכירות עבורם, שאינו רואה כל הצדקה לדבר שכזה, ושזה לא טוב לא בעד המשרד הכללי לבד, אלא גם בעד בית-הספר. כמובן שהסכמתי עמו בהחלט בענין זה, והבעתי השערתי שבטח לא היו אלה אלא מקרים יוצאים מן הכלל מתוך איזה שגגה.

ד) בהנוגע הפרדת בנים ובנות, שאמרתי לו שאי אפשר לוותר על זה, ואשר ויתור או פשרה במקום אחד יגרום ויתורים ופשרות במוסדות חנוך חב"ד בכמה וכמה מקומות, וזה ג"כ נתקבל, והבטיח שישתדל בכל כוחו אשר עקרון ההפרדה בבתי ספר חב"ד יתקיים בפועל, ואם יודיעו לו דוגמאות שכך הוא במוסדות חינוך שבאה"ק - ממלכתי דתי אחרים, זה יקל עליו ההשתדלות. וכן יקל עליו להשתדל בזה אם יוכל לומר שענין זה הוא דרישה ממני, וכמובן שאמרתי לו שהרשות בידו לומר כן, כי כן הוא. והדגשתי כי דרישתי על שמירת עקרון ההפרדה במוסדות חב"ד אינה באשר מוסדות חב"ד הם, אלא דעתי ברורה שכן צריך להיות בכל בתי-ספר ומוסדות חנוך, ובעוה"ר בדורנו דור יתום אין זה רק שאלת-דת, אלא גם במוסר וצניעות במובנים הכי פשוטים, וכמו שרואים התוצאות במוסדות אשר בהם אין עקרון זה נוהג, שרבו כ"כ עדי אשר למרות כל ההשתדלות להעלים אותן ולמנוע פרסום בלתי נעים, בכל זה מתפרצות מפעם לפעם ומגיעות לאזני הקהל...

ה'ריב

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ב ע' 405 חלקה שם ע' 426 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.