ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'ריד

ב"ה, כ"ד אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק, בו מבשר טוב מהחלטתו הטובה, שמירת שלשת

השיעורים מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא, ומסיים אשר זה לוקח חלק ניכר מזמנו וזה מפריע לו בסדריו.

והנה כבר ידוע ומבואר בכמה מקומות, אשר עניני תורה ומצות סגולה מיוחדת להם לטובת האדם בגשמיות וברוחניות. שמזה מובן שמופרך לגמרי שיפריעו לו בעניני טובתו האמיתית. וכל מחשבות כאלו הם מפיתויי היצר שלא נברא אלא כדי שהאדם בבחירתו ילחם בו וינצחהו, ופשיטא שלא ישמע כלל לדבריו.

וגם בהנוגע להזמן, הנה רואים בפשיטות שלפעמים מתייגעים על ענין אחד כמה זמן ואעכ"פ אין מבינים אותו ככל הצריך, ולפעמים הרי ברגע קלה קולטים הענין לאשורו ולבוריו, ותלוי זה בהסייעתא דשמיא, ובאיזה אופן זוכים לסייעתא דשמיא, ובפרט כשהאדם מתבונן, מה הוא ומי הוא לתבוע סיוע מלמעלה, הרי גם זה מבואר בספרים שהוא על ידי הקדמת נעשה לנשמע, זאת אומרת, עשי' מתוך קבלת עול, שאז מתקיים דבר המשנה, בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים (עיין במפרשי המשנה שהכוונה גם על הרצון דלמעלה) מפני רצונך. ובודאי שורותי אלה האחדות יספיקו להסיר מלבו כל מחשבה, שהשיעורים יפריעו וכו', ונותן התורה ומצוה המצות, יצליחו להוסיף בתורה ומצותי' מתוך הרחבת הדעת.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ה'ריד

נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 434.