ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רטו

ב"ה, כ"ד אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מטו"ב אדר, בו כותבת שאיננה מוצאה מרגוע לנפשה מפני שנדמה לה שלא יצאו ידי חובתם וכו'.

והנה ידוע שמעיקרי חובת האשה והאם, שהוא גם זכותה, הנהגת הבית מתאים להוראת תורתנו ומצותי', חינוך הבנים והבנות וכו', שמזה מובן אשר כל ענין המפריע לזה אפילו אם רק פועל חלישות, יש לשלול אותו בהחלט הכי גמור, כיון שמונע ממילוי התפקיד המוטל עלי' ע"י נותן התורה ובורא העולם.

ומזה מובן ג"כ בהנוגע להאמור לעיל, שאדרבה אם ברצונה לצאת ידי חובתה בהענינים אודותם כותבת, הרי לא לבד שאין הזכרון בזה צריך להפריע למילוי תפקידה האמור, אלא אדרבה, מוכרחת להוסיף בזה, כוונתי להנהגת הבית וחינוך הבנים והבנות באורח חיים תורתי מסורתי חסידותי, שלזה כמובן דרושה מנוחת הנפש והרחבת הדעת, ודוקא באופן כזה גורמים נחת רוח אמיתי לנשמת הנפטר, כיון שזכרונו גורם ומביא להוספה בתורה ומצותי' חדורים חום וחיות חסידותי.

והשי"ת יזכה ויצליחה ביחד עם בעלה הרב שליט"א, שמתוך בריאות הנכונה יגדלו את כל ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

המחכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר