ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רטז

ב"ה, כ"ה אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה

יצחק ליב שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הראשון, נעם לי לקרות בו אודות שייכותו לאנשי חב"ד, וכן אשר גם המלמד שלו הי' מחסידי חב"ד וכן כמה מקרוביו, ובודאי אשר כיון שנזכר על זה ומזכיר את זה, רישומו ניכר בענינים של פועל, זאת אומרת, קביעות עתים בלימוד תורת חסידות חב"ד והליכה בהדרכותי' ומנהגי' במדה מסוימה עכ"פ.

וכמובן גם מדבר משנה, שצריך ללמוד מכל אדם, אשר פשיטא שהלימוד הוא באופן הרצוי, זאת אומרת, לימוד המביא לידי מעשה, ומעשה איש הישראלי הרי הוא בעיקרו מילוי תפקידו, אני נבראתי לשמש את קוני ע"י עניני תורה ומצות, וכיון אשר ההשגחה נתנה לו אפשרית להשפיע בסביבתו, הרי כל הוספה בהמשפיע נכפלת כ"פ ככה לפי מספר ואופי המושפעים שלו, וק"ל, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ובפרט שזכות הרבים מסייעתו.

ומדי דברי בכגון זה, וכיון שמזכיר במכתבו שהוא רב שו"ב וגם מלמד, בודאי למותר לעוררו על ההכרח הכי גדול בימינו אלה אשר כל שיעור הנלמד ברבים עכ"פ חלק ממנו מוקדש יהי' ללימוד הלכות הצריכות בחיי היום יומים, וכנראה במוחש גודל התועלת, ולאידך גיסא, גודל העדר הידיעה בזה יותר מאשר בשאר חלקי התורה, - דוקא בהלכות הצריכות בחיי היום יומי העם הארצות גדולה ביותר.

כבקשתו אזכירו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להצלחה בכל האמור מתוך בריאות הנכונה והרחבת הדעת.

בברכה לבשו"ט.

נ. ב.

במ"ש אודות יסוד ישיבה בסביבתו, עליו לדבר בזה עם עסקני חב"ד אשר על אתר ובסמיכות מקום.

ה'רטז

מו"ה יצחק ליב: רוכלין, תקומה.