ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'ריח

ב"ה, כ"ו אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק תרומה והקודמו, ובטח גם להבא ימשיך להודיע מהנעשה בענינים הכללים וכן בעניניו הפרטים.

ולפלא וגם תמי' גדולה מה שכותב שלא יכול להחליט על ההיתר, כו', כי אין ההחלטה תלוי' בו כ"א בתורתנו, ואין לחלק בין פסק לפסק, ועוד יותר פלא מה שכותב עד"ז של אי החלטתו בקור רוח, כאילו זוהי מדת חסידות שלא להשמע להוראת מרא דאתרא, אבל כיון שכבר נעשה ענין, בודאי גם זה יהי' לטובה, וזכות התעסקותו בחינוך על טהרת הקדש וחסידות תעמוד לו ולזוגתו תי' אשר מתוך בריאות הנכונה והרחבת הדעת יגדלו את ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ה'ריח

על ההיתר: בשימוש ע"י מוך, כדלעיל אגרת ה'יג - אליו.

*) ח"ב קסג, א. עיי"ש היטיב.