ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רכא

ב"ה, ז"ך אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ב אד"ר, ונעם לי לקרות בו אשר ממשיך להתקשר עם יו"ח של אנשי חב"ד ומעוררם על צור מחצבתם גם בהנוגע לפועל, שהרי סו"ס זהו העיקר, וכדבר משנה לא המדרש עיקר אלא המעשה, וידוע פתגם רבותנו נשיאנו הק' חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, אף שמובן שלא בכל האישים זמן הצמיחה בשוה הוא, ואשרי חלקו שכבר זכה לראות פירות בתעמולתו זו בכמה מקרים שבודאי גם זה מוסיף אצלו לא רק בסיפוק נפשי אלא גם בתוספת אומץ בפעולה האמורה, והשי"ת יצליחו.

ובפרוס ימי הפורים הבע"ל, הנה יה"ר שתהי' השמחה שלימה ומלאה על כל גדותי', שהרי זה ענין ימי הפורים שצ"ל עד דלא ידע, נוסף על שמחת המועדים, וסגולה מיוחדת לזה שמהפכים מן הקצה אל הקצה, ז. א. שענינים בלתי רצוים לא רק שאינם מפריעים, אלא אדרבה, כלשון המגילה, ורבים מעמי הארץ מתייהדים ומוסיפים כח בקדושה ועניני', ומובן הדבר קצת עכ"פ מדברי רבנו הזקן בביאור הענין דע"י תשובה מאהבה זדונות נעשו לו כזכיות, עיין תניא סוף פרק ז'...

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ. ב.

שלוח לכ' ברגיל מה שהו"ל בזמן האחרון, ובטח יזכה בתוכנו גם את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

במש"כ לטעם נתינת צדקה לפני התפלה - הוא ע"פ מרז"ל (ב"ב יו"ד, ב) ונתבאר ע"פ חסידות באגה"ק בתניא ס"ח.

ה'רכא

נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 370 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה דוד: הלמן, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'נ, ובהנסמן בהערות שם.