ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רכב

ב"ה, ז"ך אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ניסן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מז' וי"ב אדר. ונהניתי מההזמנה (מצד אנ"ש שי') ומנסיעתו לאנטורפן. ויה"ר שתהי' בהצלחה מכוונת להתכלית - הפצת המעינות. -

ובודאי מתכוננים באופן הדרוש לנצל ימי הפורים הבע"ל גם לביסוס והתפתחות המוסד הק' שבהנהלתו ולהפצת המעינות חוצה, נוסף על ענין יום זה, ובפרט ע"פ המבואר בכ"מ בדא"ח מיוסד על מאמר תקוני זהר פורים כפורים, ויה"ר שיהי' גם זה בהצלחה מופלגה ויבטלו כל הענינים המונעים ומעכבים.

ובפרט שנכנסים אנו לחדש הפורים, אשר עליו אומרת תוה"ק החדש - ז. א. כל ימי החדש - אשר נהפך וגו' לשמחה וליום טוב.

וענין נהפך, תוכנו הוא אשר גם הענינים שאינם בטוב הנראה והנגלה, מסוגל חדש זה להפכם לשמחה וליום טוב נראים לעיני בשר.

בברכה לבשו"ט.

ה'רכב

מו"ה ניסן: נמנוב, משפיע ישיבת תות"ל צרפת. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תתצב, ובהנסמן בהערות שם.

ובודאי מתכוננים: הבא לקמן נכתב לכמה מראשי מוסדות חב"ד.