ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רכג

ב"ה, ז"ך אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה מיכאל

שי'

שלום וברכה!

... בשאלתו ע"ד כתיבת תפלין דר"ת - בקסת הסופר סכ"ו ובס' ישמח משה על אגדות הש"ס כ' דשי ליזהר שמי שאינו מניח תפלין דר"ת לא יכתבם. באות חיים סל"ד סקי"א מחמיר אף בדיעבד (!). ויל"ע בל' אדה"ז רסל"ט "מפני שאינו חושש עליהם כלל" - וא"כ הנמנע מפני דמיחזי כיוהרא אינו בזה, עכ"פ בדיעבד. וכ"כ בס' מאסף לכל המחנות סל"ט סקכ"ו משו"ת פני מבין.

ה'רכג

מו"ה מיכאל: ליפסקר, מקנס. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'תתצז, ובהנסמן בהערות שם.