ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רכד

ב"ה, כ"ז אד"ר, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

האברך הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יוסף שי'

וב"ג מרת

שיינדל שושנה תחי'

שלום וברכה!

במענה על ההודעה מקביעות זמן חתונתם ליום א', אדר"ח אד"ש הבע"ל.

הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב מזל טוב, ושתהי' בשעה טובה ומוצלחת, ויבנו בית בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

בברכת מזל טוב מזל טוב.

מוסג"פ. והוא ע"פ מנהג ישראל ומרז"ל. וראה זח"ג (צו, ב. לכלה מכולהו). תוד"ה האחין (ב"ב קמד, סע"ב. לחתן משושבינין). זח"א (קמט, א. לחו"כ מהנהנין מסעודה).

ה'רכד

מו"ה יוסף שי': געלדצעהלער.

מוסג"פ: דרשה געשאנק. ראה גם לעיל ח"ז אגרת א'תתקלז, ובהנסמן בהערות שם.