ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רכו

ב"ה, כ"ח אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז אד"ר, בו כותב אשר כמה מאורעות קרו לו ולב"ב שי' ואינו יודע במה להתלות.

והנה רואה אני במכתבו אשר גם זוגתו תחי' חי' שרה מירל ושם אמו חי' שרה, ואתענין לדעת איך קוראים לזוגתו תחי' בפועל, אם בכל הג' שמות או לא, ובכל אופן יש להשתדל שעכ"פ מכאן ולהבא יקראו לזוגתו תחי' באופן שיהי' שינוי הכי גדול מאופן שקוראים בשמות חמותה תחי', כן מהנכון לבדוק את המזוזות בביתם וכן את התפילין שלו שיהיו כשרים כולם כדין, ושבכל יום חול לפני תפלת הבקר יפריש איזה פרוטות לצדקה וכן תעשה זוגתו תחי' קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל האמור.

בטח יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים, ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכה.