ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רכז

ב"ה, כ"ח אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז אד"ר והקודמים, בו כותב אודות מהלך סידור הניירות ושקבל אישור השחרור.

ויהי רצון שבורא עולם ומנהיגו המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית ינחם בטוב לפניהם בגו"ר וטוב הנראה והנגלה להסתדרות טובה בכל הפרטים.

ובודאי לדכוותי' אין צריך להאריך שככל שיוסיפו הוא וכן זוגתו תחי' בעסקנותם בכרם חב"ד יתוסף בהתעוררות ר"ר של רבותינו נשיאנו הק' עליהם ועל כל צרכיהם לתוספת ברכות השי"ת בזה.

במ"ש אודות לימוד תניא לעצמו ולאחרים, ואמרו לו שמוכרח מראש ידיעת פירושים המקובלים וכו'.

הנה אף שידיעה זו תועלתה מרובה ביותר, מובן ופשוט ג"כ שאין ח"ו למנוע לימוד זה, לימוד תניא ברבים, באם אין ידיעה זו בשלימותה או אפילו אין יודעים כלל, ובפרט בתקופתנו אשר הפצת המעינות חוצה הוא מתפקידים הראשים וכמבואר בכ"מ, ובטח יודע הוראת כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע בהנוגע ללימוד תניא שבמכתבו הידוע ונדפס ג"כ בהוספה לקונטרס עץ החיים.

בברכת הצלחה בעבודתו ובעבודת זוגתו מתוך הרחבת הדעת ומתוך רוב נחת מבנם שי'.

נ. ב.

עכוב המענה על מכתבו הוא מהטרדות שנצטברו, ואין מקום לאיזה חששות מצדו ח"ו, והשי"ת יברך את כאו"א בתכ"י בהרחבת הדעת ולבשו"ט מענינים הפרטים וענינים הכללים.