ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רכח

ב"ה, כ"ח אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... תקותי שמזמן לזמן מוסיף בקביעות עתים בלימוד תורת החסידות, נוסף על שמירת שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים, ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור, ובפרט שזכות גזע מחצבתו מסייעתו, וישקיע את הקנאות שלו מורשת אבות בהפצת תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי' בכל מקום שידו מגעת, שידוע עד כמה מסרו נפשם רבותנו נשיאנו הק' על הפצת תורה זו, שמזה מובן ג"כ הנחת רוח שגורמים להם בהפצה זו והתעוררות ר"ר שמעוררים על כל אלו העושים והמעשים בהמצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

המחכה לבשו"ט.