ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רל

ב"ה, אדר"ח אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביהם מכ"ג וכ"ה אד"ר עם המוסגר בהם. ומובן שנכונה במאד מאד בחינת התלמידים, והעיקר הדבור עמהם בפרטיות, אבל כפי הנראה במוחש מביא זה תועלת שלא בערך יותר, באם נוסף על כל הדבורים בועידה באופן רשמי, ישנה ג"כ שיחה באופן בלתי רשמי - מזה הקרוב לתלמיד יותר ואשר לפניו יכול לגלות כל לבו, וק"ל...

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

בודאי למותר להדגיש, שהתועלת העקרית בבחינות הנ"ל - באם אח"כ נוקטים באמצעים מתאימים לתיקון המגרעות אשר נמצאו.