ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רלא

ב"ה, אדר"ח אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

אחרי ההפסק נתקבל מכתבו מי"ג אד"ר, בו כותב ע"ד הסתדרותו עתה, והשי"ת יעזור שיסתדר הן בגשמיות והן ברוחניות ובמכש"כ וק"ו, ומה שם עשו בעניני תורה ומצות ובהנקודה דהפצת המעינות חוצה, אף שהי' קשור במס"נ בפועל, עאכו"כ כאן שמספיק רק מס"נ בכח, אז מען שטעלט זיך ניט אפ אויך פאר מס"נ בפועל כפירוש החסידות, רצון, שאז יכולים לפעול באופן דהפלגה, ויהי רצון אז כל זמן עס איז נאך ווארעם בא אייך דער דארטיגער מס"נ, זאל פועל זיין אויף אנ"ש דאה"ק ת"ו בפרט, ועל אלו מהם שבמשך הזמן נתקרר אצלם הענין באופן מבהיל עד שלגמרי לא ניכר הונפלינו בינם ובין אלו שרבותינו הק' לא השקיעו בהם כחות עצמיים, ויהי רצון שגם בזה יצליח, ואף שאנ"ש בעלי בחירה הם ועוד זאת בתוקף הדעת, וכאשר משמש זה שלא במקומו אין זה מה שרצו הרביים, אבל ידוע פתגם רבוה"ק בהנוגע ללימוד פסח שני, וכמועתק בהיום יום.

בטח באופן המתאים מחזיק הקשר עם התמימים ואנ"ש דשם - שליט"א - כמובן באופן זהיר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך הסתדרות ובריאות והרחבת הדעת.

ה'רלא

שם: ברוסיה.