ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רלב

ב"ה, ר"ח אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

מר יוסף פאזין שי'

שלום וברכה!

באשר הגיעוני ידיעות אשר נצר הוא מגזע חסידי חב"ד ובטחוני חזק וכפי שהראה הנסיון אשר צור מחבצת האדם משפיע פעולתו לדורות ולדורי דורות, מרשה הנני לעצמי לבוא בשורותי דלהלן.

כותבים לי אשר לאחרונה הגיעו כמה עולים חדשים מאחינו הספרדים ממרוקה והתיישבו באזור ובמקום אשר השפעת כבודו מגעת, ויכול הוא לפעול רבות טובות לא רק להסתדרותם הגשמית אלא גם בהנוגע לענינים הרוחנים שלהם, ולכל לראש ועיקר וביסוד קיום כל קבוצה ועדה בשטח החינוך. והנה רצה בורא העולם ומנהיגו נותן התורה שתהי' לכל א' מאתנו בחירה חפשית דוקא ושמרצונו הטוב יבחר בטוב, וכמה שכתוב, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע גו' ובחרת בחיים, למען תחי' אתה וזרעך (דברים ל, טו-יט), ולכן היכולת ביד האדם לנצל האפשריות והכחות שלו גם לצד ההפכי ח"ו, וכיון שהיצר ערום הוא במלאכתו ולפעמים בא בטענות שלא בנקל כל כך להכיר מי הוא הטוען, כי לבושות הן במסוה של יושר וצדק ולפעמים אפילו במסוה של יראת שמים (מדומה, כמובן).

מובן שאפילו לולא כתבתי שורותי הנ"ל, הנני חזק בבטחוני אשר כבודו ישתמש בכל האפשרי והיכולת שברשותו להדריך את העולים ובניהם בחינוך המסורתי על פי תורתנו תורת חיים, אבל כיון שאמרו חכמנו אין מזרזין אלא למזורזין, ובחששי מפני הטעמים והנמוקים המדומים הנ"ל, אשר לצערנו הכי גדול הצליחו באיזהו מקומות לנתק לבן של בני ישראל מאבינו שבשמים, מצאתי לחובה לבוא בשורותי האמורות וינעם לי להוודע אשר כן נכונה התקוה, שבתור איש המועצה משפיע על עניני החינוך שיהיו מתאימים לחינוך אבות ואבות אבות חינוך מסורתי חדור אור וחום חסידותי.

בטחוני אשר למותר להאריך בגדול ערך הענין ובגודל האחריות, כי הרי החינוך בימי הילדות והנערות אפילו שינוי קטן לטוב או להיפך ח"ו יכול לגרום תוצאות הכי גדולות וחשובות במשך ימי חיי המחונך, שמזה מובן שכל השתדלות ויגיעה להיטיב המצב כדאיות הן.

בכבוד ובברכה ולבשורות טובות בכל האמור.

נ. ב.

אתענין לדעת אם כבודו ממשפחת ליב פאזין מוויטעבסק המובא ברשימות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.