ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רלד

ב"ה, א' אדר ב', תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שמעון אהרן שי' שו"ב

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח אד"ר, בבשורה הטובה אשר מתכוננים לכנוס ילדי מסבות שבת ביום הראשון הבע"ל.

יהי רצון אשר חפץ ה' בידם יצליח לקרב לבם של כל המשתתפים-ות בכנוס זה לאבינו שבשמים, שבמילא יתוסף בקיום המצות גם בימים הבאים לאחרי זה.

וכמו דשבת מני' מתברכין כולי יומי, יהי רצון אשר מקדושת השבת אשר הסברתה הוא תכלית הענין דמסיבת שבת, תומשך תוספת קדושה בהילדים-ות ומנהליהם בראשיהם גם במשך ימות החול לעשותם גוי קדוש בארץ, ומוריהם והוריהם שיחיו ירוו מהם רוב נחת אמיתי בגו"ר.

ושכר כל המתעסקים בזה אין די באר, ובמדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה למילוי משאלות לבבם לטובה.

בברכה לכל המתעסקים המשתדלים והמשתתפים בכנוס האמור.

ה'רלד

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 525 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה שמעון אהרן שי': סימפסון, מונטריאל.